Stations of the Cross in Jerusalem( in Burmese explanation)

Advertisements
Video | Posted on by | Leave a comment

Palm Sunday in Jerusalem!

Video | Posted on by | Leave a comment

ပေရာဖတ္ဧလိယမွ Baal ဘုရားကိုကိုးကြယ္ေသာ ပေရာဖတ္ ၄၅၀ ကို သတ္ျခင္း

ဒီေနရာေလးကေတာ့ ဟိုးခရစ္ေတာ္မေပၚခင္ ၉ ရာစုႏွစ္ေလာက္က အင္မတန္မွ ထင္ရွားေၾကာ္ၾကားခဲ့တဲ့ေနရာေလးတစ္ခုပါ… ဘယ္လိုမွေမ့ေပ်ာက္လို႕မရတဲ့  အျဖစ္အပ်က္ႀကီးတစ္ခု.. ထာ၀ရဘုရားသခင္ဟာ ထာ၀ရအသက္ရွင္တဲ့တစ္ဆူတည္းဘုရားျ ဖစ္တဲ့အေၾကာင္းကို မယံုၾကည္သူ၊ Baal ဘုရားကို ကိုးကြယ္တဲ့သူေတြ၊ ပေရာဖတ္ေတြရဲ႕ေရွ႕မွာ ေကာင္းကင္က မီးဆင္းသက္လာၿပီး ေရေတြအထက္ထက္ေလာင္းထားတဲ့ ထာ၀ရဘုရားကို ပူေဇာ္မယ့္ ယစ္ေကာင္ကိုေလာင္ကၽြမ္းေစခဲ့တဲ့ ပေရာဖတ္ဧလိယ တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ ယဇ္ပလႅင္တည္ရွိခဲ့တဲ့ေနရာျဖစ္ပါတယ္… အဲဒီယစ္ပူေဇာ္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ပေရာဖတ္ဧလိယက Baal ဘုရားကို ကိုးကြယ္တဲ့ ပေရာဖတ္ ၄၅၀ ကို သတ္ခဲ့ပါတယ္.. ဒီေနရာကို El-Muhraqa လို႕ေခၚၿပီး ကရေမလေတာင္ေပၚမွာ တည္ရွိပါတယ္.. ဒီေၾကာင္းအရာအျပည့္အဆံုကိုေတာ့ ဓမၼရာဇဝင္ တတိယေစာင္ အခန္းၾကီး ၁၈ မွာ အျပည့္အစံုဖတ္ရႈႏိုင္ပါတယ္..  အျပည့္အစံုဖတ္ခ်င္တဲ့သူေတြအတြက္ တစ္ဆက္တည္းဒီမွာ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္..(၁၅ ဧလိယကလည္း ငါကုိးကြယ္ေသာေကာင္းကင္ ဗိုလ္ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရားအသက္ရွင္ေတာ္မူသည့္အတိုင္း၊ ငါသည္ယေန႔ အာဟပ္မင္းအားကိုယ္ကိုအမွန္ျပမည္ဟု

ဆိုျပန္ေသာ္၊Image

၁၆ ၾသဗဒိသည္အာဟပ္မင္းထံသို႔သြား၍  ေလွ်ာက္သျဖင့္၊ အာဟပ္သည္ဧလိယကို ႀကိဳဆိုအံ့ေသာငွါသြား၍၊ ၁၇ ေတြ႔ျမင္ေသာအခါ၊ သင္သည္ဣသေရလအမ်ဳိး ကိုေႏွာက္ရွက္ေသာ သူမွန္သေလာဟု ေမးလွ်င္၊ ၁၈ ဧလိယက၊ ငါသည္ဣသေရလအမ်ဳိးကိုမေႏွာက္ရွက္၊ သင္ႏွင့္ သင့္အေဆြအမ်ဳိးတို႔သည္ ထာဝရဘုရာ၏ပညတ္တရားကိုစြန္႔၍ ဗာလဘုရားတုိ႔ကိုဆည္းကပ္သျဖင့္၊ ဣသေရလအ မ်ဳိးကိုေႏွာက္ရွက္ၾကၿပီ။ ၁၉ သို႔ရာတြင္လူကိုယခုေစလႊတ္၍ ဣသေရလအမ်ဳိးသား အေပါင္းတို႔ကိုင္း၊ ဗာလမေရာ ဖက္ေလးရာငါဆယ္ကုိင္း၊ ေယဇေဗလစားပြဲ၌စားေသာ အာရွရပေရာဖက္ ေလးရာကိုင္း၊ ကရေမလေတာင္၊ ငါ့ထံသုိ႔စုေဝးေစေလာ့ဟု ဆိုသည္အတိုင္း၊၂၀ အာဟပ္သည္ဣသေရလ အမ်ဳိးသားအေပါင္းတို႔ရွိရာသို႔ လူကိုေစလႊတ္၍၊ ပေရာဖက္တို႔ကိုကရေမလ ေတာင္ေပၚမွာစုေဝးေစ၏။ ၂၁ ဧလိယသည္လူမ်ားရွိရာသို႔လာ၍၊ သင္တို႔သည္ဘာသာႏွစ္ပါးစပ္ၾကားမွာ အဘယ္မွ်ကာလ ပတ္လံုး ယံုမွားေသာစိတ္ႏွင့္ေနၾကလိမ့္မည္နည္း။ ထာဝရဘုရားသည္ဘုရားသခင္မွန္လွ်င္ ထိုဘုရားကိုဆည္း ကပ္ၾကေလာ့။ ဗာလသည္ဘုရားသခင္မွန္လွ်င္ ထိုဘုရားကိုဆည္းကပ္ၾကေလာ့ဟုဆိုလ်င္၊ လူမ်ားတို႔သည္ တိတ္ဆိတ္စြာေနၾက၏။ ၂၂ တဖန္ဧလိယက၊ ထာဝရဘုရား၏ပေရာဖက္ကား ငါတေယာက္တည္း က်န္ရစ္၏။ ဗာလ၏ပေရာဖက္ကားေလးရာ ငါးဆယ္ရွိၾက၏။ ၂၃ ႏြားႏွစ္ေကာင္ကိုေပးၾကေလာ့။ သူတုိ႔သည္တေကာင္ကို ေရြး၍ အပိုင္းပုိင္းျဖက္ၿပီးလွ်င္ ထင္းေပၚမွာ တင္ပါေလေစ။ မီးမထည့္ေစႏွင့္။ ငါလည္းႏြားတေကာင္ကိုလုုပ္၍ ထင္းေပၚမွာတင္မည္။ မီးကိုမထည့္။၂၄ သင္တို႔သည္ သင္တို႔ဘုရားမ်ား၏နာမကို ဟစ္ေခၚၾကေလာ့။ ငါလည္းထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ကိုဟစ္ေခၚမည္။ မီးျဖင့္ထူးေတာ္မူ ေသာဘုရားသည္ ဘုရားသခင္ မွန္ပါေစဟု လူမ်ားတို႔အားေျပာဆိုလွ်င္၊ လူအေပါင္းတို႔က၊ ဧလိယ၏စကားသည္ ေလ်ာက္ပတ္ေပသည္ဟု ဆိုၾက၏။

၂၅ တဖန္ဧလိယက၊ သင္တို႔သည္မ်ားေသာေၾကာင့္ ႏြားတေကာင္ကို အရင္ေရြ႔၍ လုပ္ၾကေလာ့။ မီးမထည့္ဘဲ သင္တို႔ဘုရားမ်ား၏နာမကို ဟစ္ေခၚၾကေလာ့ဟု ဗာလ၏ပေရာဖက္တို႔အား ဆိုသည္အတိုင္း၊
၂၆ သူတို႔သည္လူမ်ားေပးေသာႏြားကိုယူ၍ လုပ္ၿပီးလွ်င္၊ အိုဗာလဘုရား၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔အား ထူးေတာ္မူပါဟု နံနက္အခ်ိန္မွစ၍မြန္းတည့္အခ်ိန္တိုင္ေအာင္ ဗာလ၏နာမကို ဟစ္ေခၚၾက၏။ သို႔ရာတြင္ ဗ်ာဒိတ္သံမရွိ။ ထူးေသာသူလည္းမရွိ။ သူတို႔သည္ကုိယ္တည္ေသာယဇ္ပလႅင္ေရွ႔မွာ ကခုန္ ၾက၏။
၂၇ မြန္းတည့္အခ်ိန္၌ ဧလိယက၊ က်ယ္ေသာအသံႏွင့္ ဟစ္ၾကေလာ့။ ဗာလသည္ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ဆင္ျခင္ လ်က္ေနေတာ္မူ၏။ သုိ႔မဟုတ္တစံုတခုကိုလိုက္၍ရွာေတာ္မူ၏။ သို႔မဟုတ္ခရီးသြားေတာ္မူ၏။ သုိ႔မဟုတ္ကိ်န္းစက္ ေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ တစံုတေယာက္ေသာသူသည္ ႏႈိးရမည္ဟုျပက္ယယ္ျပဳ၍ဆို၏။
၂၈ သူတို႔သည္လည္း က်ယ္ေသာအသံႏွင့္ဟစ္၍ ထံုးစံုရွိသည္အတုိင္း၊ ကုိယ္အေသြးႏွင့္ ကိုယ္ကိုလူးျခင္းငွါထား၊ သံစူးႏွင့္ ကိုယ္ကုိရွေစၾက၏။ ၂၉ မြန္းလြဲ၍ညဦးယံယဇ္ ပူေဇာ္ခ်ိန္တုိင္ေအာင္ ပေရာဖက္ျပဳၾကေသာ္လည္း၊ ဗ်ာဒိတ္သံမရွိ။ ထူးေသာသူ၊ အမႈထားေသာသူလည္း မရွိေသာအခါ၊ ၃၀ ဧလိယက၊ ငါ့အနီးသို႔လာၾကေလာ့ဟု လူမ်ားတို႔ကို ေခၚသည့္အတိုင္း၊ လူအေပါင္းတို႔သည္အနီးသို႔လာၾက၏။ ထုိအခါ ဧလိယသည္ၿပိဳပ်က္ေသာ ထာဝရဘုရား၏ ယဇ္ပလႅင္ကို ရွင္းလင္းၿပီးမွ၊ ၃၁ သင္၏အမည္ကား ဣသေရလျဖစ္ရမည္ဟူေသာထာဝရဘုရား၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကိုခံရေသာ ယာကုပ္သားအမ်ဳိးအႏႊယ္အေရအတြက္အတိုင္း၊ ေက်ာက္တဆယ္ႏွစ္လံုး ကိုယူ၍၊၃၂ ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္အဘို႔ယဇ္ပလႅင္ကိုတည္ၿပီးမွ၊ မ်ဳိးေစ့ႏွစ္တင္းေလာက္ဝင္ႏိုင္ေသာ က်ဴံးကိုယဇ္ပလႅင္ပတ္လည္၌တူးေလ၏။ ၃၃ ထင္းကိုစီး၍ ႏြားကုိလည္းအပိုင္း ပိုင္းျဖတ္ၿပီးလွ်င္ ထင္းေပၚမွာတင္ေလ၏။ ၃၄ အိုးေလးလံုးကိုေရႏွင့္ အျပည့္ထည့္၍၊ မီးရႈိ႔စရာယဇ္ႏွင့္ထင္းေပၚမွာ ေလာင္းၾကေလာ့ဟု ဆိုသည့္အတိုင္းသူတို႔သည္ ေလာင္းၿပီးမွ၊ တဖန္ေလာင္းၾက ဦးေလာ့ဟုဆိုသည့္အတိုင္း သူတို႔သည္ေလာင္းၿပီးမွ၊ သံုးႀကိမ္တိုင္ေအာင္ေလာင္းၾကေလာ့ ဟုဆိုသည္အတိုင္း၊ သူတို႔သည္သံုးႀကိမ္ တုိင္ေအာင္ေလာင္းၾက၏။ ၃၅ ေရသည္ယဇ္ပလႅင္ ပတ္လည္၌စီး၍  က်ံဳးသည္လည္းေရႏွင့္ ျပည့္ေလ၏။ ၃၆ ညဦးယံယဇ္ပူေဇာ္ခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါ၊ ပေရာဖက္ဧလိယသည္ခ်ဥ္းလာ၍၊ အာျဗဟံ၊ ဣဇာက္၊ ဣသေရလတို႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္းကိုင္း၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ ကုိယ္ေတာ္ကြၽန္ျဖစ္၍ အမိန္႔ေတာ္အတိုင္း ဤအမႈအလံုးစံုတို႔ကို ျပဳေၾကာင္းကိုင္း၊ ယေန႔သိၾကပါေစေသာ၊
၃၇ အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ထာဝရ အရွင္ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္းကိုင္း၊ ဤလူတို႔ စိတ္သေဘာကိုေျပာင္းလဲေစေတာ္မူေၾကာင္းကိုင္း၊ သူတို႔သည္ သိေစျခင္းငွါ အကြၽႏု္ပ္စကားကို နားေထာင္ေတာ္မူပါ။ နားေထာင္ေတာ္မူပါဟု ဆုေတာင္းေလ၏။ ၃၈ ထိုအခါထာဝရဘုရား၏ မီးသည္က်သျဖင့္၊ မီးရႈိ႔ရာယဇ္အစရွိေသာထင္း၊ ေက်ာက္၊ ေျမမႈန္႔ကိုေလာင္၍ က်ဴံး၌ရွိေသာေရကိုလည္း ခန္းေျခာက္ေစ၏။ ၃၉ လူအေပါင္းတို႔သည္ျမင္လွ်င္ ျပပ္ဝပ္၍၊ ထာဝရဘုရားသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ထာဝရဘုရားသည္ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏ ဟုဝန္ခံၾက၏။ ၄၀ ဧလိယကလည္း၊ ဗာလ၏ ပေရာဖက္တို႔ကုိဘမ္းဆီးၾက ေလာ့။ တေယာက္ကိုမွ်မလႊတ္ေစႏွင့္ 5743_713867208638092_1595067196_n 1175353_713867255304754_1217417825_n 1654400_713867225304757_426918370_n

ဟုစီရင္သည့္အတိုင္း၊ သူတို႔ကို ဘမ္းဆီး၍ ဧလိယသည္ ကိရႈန္ေခ်ာင္းသို႔ ယူသြားၿပီးလွ်င္ ကြပ္မ်က္ေလ၏။)

Aside | Posted on by | Leave a comment

Dormition Abbey

ႏွင္းေတာထဲမွာ သခင္ေယဇူးရဲ႕ ေနာက္ဆံုးညစာစားခဲ့တဲ့၊ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ဘုရားမယ္ေတာ္သခင္မနဲ႕တပည့္ေတာ္ႀကီးေတြအေပၚဆင္းသက္ခဲ့တဲ့ေနရာ၊ မယ္ေတာ္သခင္မအိမ္ေပ်ာ္သြားခဲ့တဲ့ေနရာေတြကို သြားခဲ့ပါတယ္..

Video | Posted on by | Leave a comment

ႏွင္းေတြၾကားထဲ ေပ်ာ္ျမဴးျမဲ.. ခရစ္ေတာ္ဘုရားကို ႀကိဳဆိုဆဲ..

Video | Posted on by | Leave a comment

Jerusalem ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္းထဲသို႕ လမ္းေလွ်ာက္သြားျခင္း..

၈ ရက္ ၁၂ လ ၂၀၁၃ ေန႕ မွာ ကိုယ္တိုင္လွမ္းေလွ်ာက္ၿပီးရိုက္ခဲ့တဲ့ ဖိုင္ေလးပဲျဖစ္ပါတယ္..

Video | Posted on by | Leave a comment

Don Bosco စကား မွတ္ယူထား

Image

အိုလူငယ္…

၀ိညာဥ္သည္သာ ပဓါန

က်န္အရာသည္ သာမည…

အိုလူငယ္…

ငါေလေလ့လာ သင့္အတြက္ပါ

ငါေလလုပ္ေဆာင္ သင့္အက်ိဳးေအာင္

ငါေလအသက္ရွင္ သင့္အတြက္ပင္

သက္စြန္႕စံဖ်ား ငါႀကိဳးစား…

အိုလူငယ္…

ငါဧ။္ဂိုဏ္တြင္ သင္ေနလွ်င္

အလုပ္၊၀မ္းစာ ေကာင္းကင္ပါ

အမွန္ရမွာ အေသခ်ာ

ကတိသစၥာ ငါေပးတာ…..

အိုလူငယ္…

နီးနီးေ၀းေ၀း ငါ့အေတြး

စိုးမိုးေနတာ သင့္အေၾကာင္းပါ

သင္တို႕ေပ်ာ္ရႊင္ ၀မ္းေျမာက္လွ်င္

ငါဧ။္ဆႏၵ ျပည့္ျပည့္၀…

အိုလူငယ္…

ေကြးေကာက္ေသာလမ္း ၾကမ္းၾကမ္းတမ္း

ရဲရဲေတာက္ေတာက္ ငါမေၾကာက္

ခက္ခဲေသာ္လည္း ငါအၿမဲ

သင္တို႕အတြက္ကြယ္ ေလွ်ာက္လွမ္းဆဲ…

Posted in Uncategorized | Leave a comment